Czwartek, 8 Grudnia 2022   dodaj do ulubionych | poleć znajomemu Zaloguj się | Załóż konto
 
 

Regulamin

 

Pliki do pobrania:

Regulamin obowiązujący od dnia 01.01.2021: Regulamin Sklepu
Formularz odstąpienia od umowy:Odstąpienie do Umowy
Formularz reklamacji:Formularz reklamacji


Tabela wizerunków polskich cech probierczych:  Tabela
Okręgowy Urząd Probierczy:  Tabela


Regulaminy archiwalne:
Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014:
Regulamin do 2014
Regulamin obowiązujący do dnia 31.12.2020:Regulamin do 2020
REGULAMIN SKLEPU 

Obowiązujący od dnia 01.01.2021

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.dewocjonalasklep.pl zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”. Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia Umowy sprzedaży na Towary prezentowane przez Sprzedawcę.

§1
Definicje

1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący Spółkę Galeria Internetowa S.C., sprzedającą towary za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu

2. Spółka - Galeria Internetowa S.C. Anna Krupa, Mariusz Krupa, ul. Zadworze Górne 9, 32-052 Radziszów wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP: NIP 6762413778, REGON 121149458, BDO 000274291; tel. +48512253856, e-mail:sklep@dewocjonaliasklep.pl

3. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie https://www.dewocjonaliasklep.pl

4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

9. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej Sklepu, stanowiące ofertę zawarcia umowy.

10. Karta produktu – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie danych Zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, dane Klienta, adres Dostawy, Dostawcę, formę płatności.

12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi i Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

13. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

14. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

15. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a. Firmę kurierską
b. Pocztę Polską

16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach kreślonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Klienta. Treść niniejszego regulaminu określa jednocześnie warunki zawartej Umowy. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

§2
Zamówienia 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę lub przez telefon w godzinach funkcjonowania Sklepu.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towary, którymi jest zainteresowany oraz dodaje go do Koszyka. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. W odpowiedzi na wysłane Zamówienie, do Klienta odsyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o rejestracji Zamówienia. 

4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie jest wysyłane do 24 godzin Dni roboczych od rejestracji Zamówienia. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie na Towary dostępne, zgodzić się na wydłużenie czasu Dostawy lub w całości zrezygnować z Zamówienia.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o cenie łącznej wybranego Towaru oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6. Złożenie zamówienia zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Podanie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne do jego prawidłowej realizacji. Sprzedawca ma prawo do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Klientem przed wysłaniem zamówionych Towarów w celu konfrontacji poprawności danych i autentyczności Zamówienia. 

8. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadkach: 
a. stwierdzenia nieprawidłowości danych,
b. braku możliwości kontaktu z Klientem,
c. braku odpowiedzi Klienta na ewentualne przesłane mailowo pytania lub informacje dotyczące realizacji Zamówienia.
Sprzedawca może podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji Zamówienia bez konieczności ponawiania prób kontaktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie komplikacje i ich skutki wynikające z podania przez Klienta błędnych danych.

9. Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach na Stronie Sklepu Internetowego i sprzedaje ww. Towary za pośrednictwem Internetu. Opisy Towarów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji Towarach pochodzących ze Strony Internetowej Sklepu. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas realizacji Zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji, do czasu przekazania Towaru ze Sklepu przewoźnikowi realizującego dostawę. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Termin wysyłki Towaru określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji. Przy ustalaniu terminu realizacji uwzględniane są tylko dni robocze.

10. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wystąpienie drobnych różnic pomiędzy prezentowanymi zdjęciami, a wyglądem rzeczywistym przesłanych Towarów (odcienie kolorów, szczegóły wykończeń itp.). Dotyczy to tylko wyrobów rękodzielniczych. 

§3
Płatności

1. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Cena podana przy Towarze jest wiążąca dla stron od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. przelew bankowy;
b. gotówką za pobraniem;

3. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego, Klient przelewa należność na konto Sprzedawcy podane w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca wyśle Towar wyłącznie po zaksięgowaniu na wskazanym rachunku pełnej kwoty należności. Potwierdzenia przelewu potwierdzone drogą e-mail nie będą honorowane.

4. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

§4
Dostawa

1. Klient w formularzu Zamówienia określa jedną z proponowanych przez Sklep form Dostawy na terenie Polski. Warunki sprzedaży i Dostawy Towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie.

2. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

3. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia Towaru, Sprzedawca  będzie dochodził swoich praw względem Dostawcy, a Klientowi wyśle ten sam Towar ponownie za uwzględnieniem wymienionych w §6 sytuacji. W przypadku braku możliwości ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi pełną wpłaconą wcześniej kwotę, jeśli wpłata miała miejsce.

§5
Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Mając powyższe na uwadze, każdy Towar prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. Formularz zamieszczono na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://www.dewocjonaliasklep.pl w zakładce Regulamin.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

§6
Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.

§7
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru.

3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu pocztą e-mail na adres sklep@dewocjonaliasklep.pl lub adres Sklepu. Formularz odstąpienia zamieszczono na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://www.dewocjonaliasklep.pl w zakładce Regulamin.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu otrzymanie formularza.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy:

a. przedmiotów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta, służących zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb lub ściśle związanych z Jego osobą. 

b. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia do Sklepu) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§8
Sytuacje nietypowe

1. Sprzedawca zakłada występowanie sytuacji nietypowych, do których można zaliczyć np.:

a. zdublowanie Zamówienia na Towar niepowtarzalny (np. rękodzieło artystyczne). W przypadku wpływu więcej niż jednego Zamówienia w podobnym czasie na ten sam Towar, pierwszeństwo będzie miało Zamówienie wysłane najwcześniej – pozostałe będą musiały spotkać się z odmową realizacji.

b. przypadki zaburzeń w dostawach Towarów od dostawców Sklepu. 

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kłopotów z terminową Dostawą lub w ogóle Dostawą zamówionych Towarów, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w czasie pierwszego, regulaminowego kontaktu w ciągu 48 godzin (dni roboczych) od rejestracji Zamówienia. Sprzedawca może w takim przypadku odmówić przyjęcia zarejestrowanego Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania się z realizacji przyjętego Zamówienia w każdej chwili bez podania przyczyn i dalszych konsekwencji. W takim przypadku ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie wpłacone wcześniej tytułem Zamówienia kwoty w terminie do trzech dni roboczych od pisemnego (e-mail) poinformowania Klienta o wycofaniu się z realizacji Zamówienia. Przez datę zwrotu rozumie się datę wykonania przelewu na konto Klienta. Klient ma prawo wycofać się z Zamówienia, jeśli przedłużony termin realizacji nie będzie go satysfakcjonował.

§9
Kontakt między Klientem a Sprzedawcą

1. W przypadku zastrzeżeń odnośnie obsługi lub wątpliwości związanych z Umową sprzedaży lub realizacją Zamówienia, wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu: +48 512253856 (koszt połączenia wg taryfy podstawowej operatora) oraz pod adresem: sklep@dewocjonaliasklep.pl

§10
Przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

1. Sprzedawca ma prawo w dowolnym czasie wprowadzać i odwoływać przerwy urlopowe, techniczne, inne w działalności Strony Internetowej Sklepu. W przypadku wprowadzenia takiej przerwy Sprzedawca ma obowiązek poinformowania o tym odwiedzających Stronę Internetową Sklepu. 

2. Sprzedawca ma obowiązek zrealizować wszystkie Zamówienia, których realizacja została potwierdzona przed dniem, od którego została ogłoszona przerwa.

§11
Warunki techniczne

1. Prawidłowe korzystanie z usług Strony Internetowej Sklepu, możliwe jest przy pomocy komputera wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub inny) oraz przeglądarkę internetową (np. Chrome, Firefox, Opera, Safari lub inną). Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania z usług Strony Internetowej Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
b. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d. korzystania z narzędzi dostępnych na Strony Internetowej Sklepu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
e. nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.
§12
Podstawa Prawna

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§13
Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Podane w formularzach dane wykorzystane będą przez Sprzedawcę WYŁĄCZNIE w celach realizacji Zamówień, wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Sprzedawca nie będzie wysyłał żadnych materiałów reklamowych na podane w formularzu Zamówienia adresy, nie będzie też udostępniał danych osobom trzecim. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do Sprzedawcy drogą pisemną na adres Sklepu lub za pomocą poczty email: sklep@dewocjonaliasklep.pl

 §14
Spory i konflikty

1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi:

a. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Adresy inspektoratów dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl.
c. Uzyskanie pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 
 
 
DEWOCJONALIASKLEP.PL   Made by INVENTCOM