Środa, 2 Grudnia 2020   dodaj do ulubionych | poleć znajomemu Zaloguj się | Załóż konto
 
 

RegulaminRegulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014:  Regulamin stary.pdf 
Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014:  Regulamin.pdf
Formularz odstąpienia od umowy:  Oświadczenie.docx; Oświadczenie.pdf
Formularz reklamacji:  Reklamacja.docx; Reklamacja.pdf
Warunki gwarancji: Gwarancja.pdf

Regulamin Sklepu Internetowego Dewocjonaliasklep.pl

§1
Właściciel Sklepu

Właścicielem sklepu internetowego www.dewocjonaliasklep.pl jest firma:
Galeria Internetowa S.C. Anna Krupa, Mariusz Krupa, ul. Zadworze Górne 9, 32-052 Radziszów 
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP:
NIP: 6762413778, REGON 121149458
tel. +48512253856, e-mail: sklep@dewocjonaliasklep.pl

§2
Definicje

Sklep – platforma działająca pod adresem www.dewocjonaliasklep.pl prowadzona przez firmę Galeria Internetowa S.C., sprzedająca towary za pośrednictwem Internetu.
Spółka Galeria Internetowa S.C. Anna Krupa, Mariusz Krupa, ul. Zadworze Górne 9, 32-052 Radziszów 
Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
Karta produktu – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu,a także ustalenie danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, dane Kupującego, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności.  Zastosowanie koszyka internetowego polega na tym samym, co zwykłego koszyka na zakupy. Klient przeglądający ofertę sklepu wybiera produkty i dodaje je do koszyka.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

§3
Umowa kupna/sprzedaży

Umowy zawierane są z wykorzystaniem sieci Internet, a elektroniczne złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez osobę składającą zamówienie, zwaną Kupującym. Treść niniejszego regulaminu określa jednocześnie warunki zawartej umowy. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

§4
Zasady realizacji zamówień
 
1. Oferowane w sklepie produkty i terminy realizacji.
Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny dewocjonaliasklep.pl.
Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do czasu przekazania paczki ze sklepu przewoźnikowi realizującego dostawę. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Przy ustalaniu terminu realizacji uwzględniane są tylko dni robocze.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wystąpienie drobnych różnic pomiędzy prezentowanymi zdjęciami, a wyglądem rzeczywistym przesłanych produktów (odcienie kolorów, szczegóły wykończeń itp.). Dotyczy to tylko wyrobów rękodzielniczych.
 
2. Złożenie zamówienia. 
Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie przez Koszyk. W odpowiedzi na zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o rejestracji zamówienia.
W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

3. Przyjęcie zamówienia
Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
Potwierdzenie jest wysyłane do 48 godzin od rejestracji zamówienia. W przypadku zamówień wysłanych po godzinie 15:00 każdego piątku oraz dnia poprzedzającego święto, regulaminowe 48 godzin liczone będzie od pierwszego dnia roboczego po weekendzie lub święcie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu. Podanie przez Kupującego danych niezbędnych do realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne do jego prawidłowej realizacji. Sklep ma prawo do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Kupującym przed wysłaniem zamówionych produktów w celu konfrontacji poprawności danych i autentyczności zamówienia. 
Sklep ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadkach: 
- stwierdzenia nieprawidłowości danych,
- braku możliwości kontaktu z Kupującym,
- braku odpowiedzi Kupującego na ewentualne przesłane mailowo pytania lub informacje dotyczące realizacji zamówienia. 
Sklep może podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji zamówienia bez konieczności ponawiania prób kontaktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie komplikacje i ich skutki wynikające z podania przez Kupującego błędnych danych.
 
4. Wysyłka zamówionych produktów. 
Kupujący w formularzu zamówienia określa jedną z proponowanych przez Sklep form dostawy na terenie Polski. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Konsumentem. 
W przypadku zaginięcia lub zniszczenia przesyłki, Sklep  będzie dochodził swoich praw względem firmy doręczającej, a Kupującemu wyśle ten sam produkt ponownie za uwzględnieniem wymienionych w §7 sytuacji. W przypadku braku możliwości ponownego wysłania produktu, Sklep zwróci Kupującemu pełną wpłaconą wcześniej kwotę jeśli wpłata miała miejsce.
 
5. Płatność.
Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego zamówienia.
Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, koszty płatności itp.
W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego, Kupujący przelewa należność na konto Sklepu podane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacjiSklep wyśle przesyłkę wyłącznie po zaksięgowaniu przez bank Sklepu pełnej kwoty należności na wskazanym rachunku. Faksy, e-maile i inne formy potwierdzenia przelewu nie będą honorowane.

§5
Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy właścicielem sklepu internetowego www.dewocjonaliasklep.pl : Galeria Internetowa S.C. Anna Krupa, Mariusz Krupa, ul. Zadworze Górne 9, 32-052 Radziszów wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP: NIP: 6762413778, REGON 121149458 a Klientami.
2. Sklep udziela gwarancji dla wyrobów używanych zgodnie z przeznaczeniem w okresie 24 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem użytkowania wyrobów wyłącznie do celów prywatnych. W pozostałych przypadkach okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Sklep zobowiązany jest do dostarczania oferowanych towarów wolnych od wad. Towar oferowany przez Sklep może być objęty gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.
3. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: 
- po upływie okresu Gwarancji; 
- w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Producenta.
- w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami producenta.
- w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek urazu mechanicznego.
5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sklep formularza reklamacji oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep lub Producenta, który stwierdzi czy wada nie nastąpiła z winy Klienta. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
6. Sposób dostarczenia towaru: Klient jest zobowiązany wysłać towar na adres Sklepu w opakowaniu zapewniającym jego bezpieczne dostarczenie. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru do sklepu ponosi Sklep, do wartości listu ekonomicznego poleconego lub paczki ekonomicznej. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§6
Rezygnacja, odstąpienie od umowy, reklamacja

1. Rezygnacja z zamówienia. 
Kupujący może wycofać się z zamówienia w każdej chwili ale przed przekazaniem paczki firmie doręczającej. Informacja o rezygnacji z zamówienia musi być dostarczona w formie pisemnej drogą e-mailową. W razie wycofania się przez Kupującego z zamówienia produktu(ów) sprowadzanych na zamówienie, a zamówienie których wymagało wpłaty zadatku, zadatek przepada na rzecz Sklepu.
 
2. Odstąpienie od umowy.
Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Konsument ma prawo zrezygnowania z dokonanego zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku prosimy o przesłanie oświadczenia (do pobrania tutaj: Oświadczenie) o chęci odstąpienia od umowy na adres email: sklep@dewocjonaliasklep.pl lub adres Sklepu
Galeria Internetowa S.C. ul. Zadworze Górne 9, 32-052 Radziszów
Towar musi zostać odesłany niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od chwili odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sklepu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Możliwość odstąpienia od umowy nie dotyczy:
- przedmiotów nieprefabrykowanych, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, służących zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb lub ściśle związanych z Jego osobą. 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sklepu) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
Zwrot ceny towaru oraz koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie) nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zwrotu towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje.
Sklep odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.). Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta przysługującego mu na podstawie przepisów ww. ustawy  
Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Uprawnienie to przysługuje Konsumentowi w terminie dwóch lat od otrzymania towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, należy przesłać formularz (do pobrania tutaj: Formularz reklamacji) na adres email: sklep@dewocjonaliasklep.pl lub na adres Sklepu:
Galeria Internetowa S.C. ul. Zadworze Górne 9, 32-052 Radziszów. 
Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Całkowity koszt zamówienia (koszt towaru, wysyłki oraz odesłania) zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zwrotu towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Sposób dostarczenia towaru: Klient jest zobowiązany wysłać towar na adres Sklepu w opakowaniu zapewniającym jego bezpieczne dostarczenie. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§7
Sytuacje nietypowe

Sklep zakłada występowanie sytuacji nietypowych, do których można zaliczyć np.:
- zdublowanie zamówienia na produkt niepowtarzalny (np. rękodzieło artystyczne). W przypadku wpływu więcej niż jednego zamówienia w podobnym czasie na ten sam produkt, pierwszeństwo będzie miało zamówienie wysłane najwcześniej – pozostałe będą musiały spotkać się z odmową realizacji.
- przypadki zaburzeń w dostawach od dostawców Sklepu. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kłopotów z terminową dostawą lub w ogóle dostawą zamówionych produktów, przedstawiciel Sklepu poinformuje o tym Kupującego w czasie pierwszego, regulaminowego kontaktu w ciągu 48 godzin (dni roboczych) od rejestracji zamówienia. Sklep może odmówić przyjęcia zarejestrowanego zamówienia bez dalszych konsekwencji.
Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania się z realizacji przyjętego zamówienia w każdej chwili bez podania przyczyn i dalszych konsekwencji. W takim przypadku ma obowiązek zwrócić Kupującemu wszystkie wpłacone wcześniej tytułem przedmiotowego zamówienia kwoty w terminie do trzech dni roboczych od pisemnego (e-mail) poinformowania Kupującego o wycofaniu się z realizacji zamówienia. Przez datę zwrotu rozumie się datę wykonania przelewu na konto Kupującego. Kupujący ma prawo wycofać się z zamówienia, jeśli przedłużony termin realizacji nie będzie go satysfakcjonował.

§8
Kontakt między Kupującym, a Sprzedającym
W przypadku zastrzeżeń odnośnie obsługi lub wątpliwości związanych z umową lub realizacją zamówienia, wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu firmowego: +48512253856 (koszt połączenia wg taryfy podstawowej operatora) oraz pod adresem: sklep@dewocjonaliasklep.pl
 
§9
Akcje marketingowe i promocje

Sklep ma prawo w dowolnym czasie wprowadzać i wycofywać akcje promocyjne i marketingowe. Informacje o wprowadzeniu promocji będą ukazywały się na stronie sklepu i mogą dotyczyć zarówno całej oferty, niektórych grup towarów, jak i poszczególnych produktów. Zasady tych promocji i akcji, które będą tego wymagały będą opisane w niniejszym paragrafie w punktach.
1.    Akcja "Taniej się nie da"
Jeśli ktokolwiek zgłosi nam konkurencyjną, detaliczną ofertę na identyczny produkt, tego samego producenta w sposób wiarygodny, (np. z aktualnym linkiem do tej oferty), to Sklep sprzeda ten produkt w cenie niższej od zgłoszonej ceny konkurencyjnej. Zgłoszenia produktów podobnych, lecz nieidentycznych nie będą respektowane. W przypadku zastosowania w praktyce zasady "Taniej się nie da", Sklep zastrzega sobie prawo do wyboru form płatności i przesyłki. W szczególnych przypadkach (np. wyprzedaż z likwidowanego sklepu po cenach dumpingowych), Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży danego produktu w niższej cenie i odesłania Kupującego do oferenta konkurencyjnego.

§10
Przerwy urlopowe, inne

Sklep ma prawo w dowolnym czasie wprowadzać i odwoływać przerwy urlopowe, techniczne, inne w działalności sklepu. W przypadku wprowadzenia takiej przerwy Sklep ma obowiązek poinformowania o tym odwiedzających sklep w formie banneru pojawiającego się przy wejściu na witrynę sklepu. Sklep ma obowiązek zrealizować wszystkie zamówienia, których realizacja została potwierdzona przed dniem, od którego została ogłoszona przerwa.

§11
Warunki techniczne

Prawidłowe korzystanie z usług platformy Sklepu, możliwe jest przy pomocy komputera wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub inny) oraz przeglądarkę internetową (np. Chrome, Firefox, Opera, Safari lub inną).
Kupujący zobowiązany jest do:
a. korzystania z usług Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
b. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d. korzystania z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
e. nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;

§12
Postanowienia końcowe
 
1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Ochrona danych osobowych. 
Przetwarzanie przez Sklep danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Podane w formularzach dane wykorzystane będą przez Sklep wyłącznie w celach realizacji bieżących zamówień, wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Sklep nie będzie wysyłał żadnych materiałów reklamowych na podane w formularzu zamówienia adresy, nie będzie też udostępniał danych osobom trzecim. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do Sklepu w odpowiedniej formie.

3. Spory i konflikty
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Adresy inspektoratów dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl
c. Uzyskanie pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 
 
 
DEWOCJONALIASKLEP.PL   Made by INVENTCOM